tasarım
design

       

 

1989 yılından bu yana birikmiş olan büyük dosyalar yığınından başından sonuna tarafımdan tasarlanan bu gösterişsiz örümevi ışotağı, MS FrontPage 2000 ile oluşturulup yönetildi. Kaskatı başlıklara ve birkaç simgeye Ulead Gif Animator yazılımı yıla biraz eylem kazandırılmış oldu. Her iki yardımcı program da benim tam beğenimi kazanmış olup, benzeri konu ağırlıklı, ciddi çabalar için önerilmeyi hak etmektedir.

This modest website, designed from scratch to finish by myself from the huge mass of work files accumulating since 1989, was created  and managed with MS FrontPage 2000. Some action in the stiff banners and a few logos were realized by Ulead Gif Animator. Both utilities won my full appreciation and deserve recommendation for similar subject heavy and earnest endeavors.


 

 

sözlük
lexica

      

 

Başvuru için kullanılan sözlükler dizisinden yukarıda gösterilen altı yayın, devrimci sözlükçülük alanındaki çalışmalarımı taze çizgileri üzerinde sürdürmemde tutarlı biçimde çok yararlı ve verimli olmuşlardır. Özellikle, Kaşgârlı Mahmut’un anıtsal “Divanü Lûgat-it-Türk (1072)” yapıtı ile Oxford’lu Sör Gerard Clauson’un “Onüçüncü Yüzyıl Öncesi  Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü (1972)” anadilim Türkçe’nin yitik köklerini araştırmamda bana büyük ivme sağlamıştır.

Out of a long list of dictionaries used for reference, the six publications shown above have been consistently very helpful and productive in keeping my revolutionary lexicography on its freshly laid tracks. In particular “Divanü Lûgat-it-Türk”, the monumental work by Mahmud of Kashgar (1072), and “An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish ” by Sir Gerard Clauson of Oxford (1972) have provided great impetus to my researches in the lost roots of my mother tongue Turkish.


 

yazın
literature

Başvurulan tüm yazınsal yapıtlar ve değişik bilgi kaynaklarından yapılan alıntılar bu örümevi ışotağı için yazılan her yazıda ya da sözlük girdisinde metin içinde ya da dipnotlarda titizlikle gösterilmiştir; başlıca kaynaklar ise Bilgilendirme Bölümü’nün  Bitik Dizini’nde listelenmiştir. Ancak, belirli bir kaynağı anmakta herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik konusunda uyarı gelirse, gerekli düzeltme yapılacaktır.

All the literary works referred to, and quotations taken from diverse sources of information are carefully shown in the text or the footnotes of each article or dictionary entry written for this web site; while major resources are listed in the Bibliography of the Information Section. However, if informed of any error or omission in crediting a particular source, the necessary correction  will be made.


 

içerik
content

Tarafımdan geliştirilen ve fonetik dışı & görsel yanlı çözümleme adı verilen tümüyle yeni bir yönteme dayanan Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi, dilbilimde yeni bir bilgi kuramı (epistemoloji) alanına girdiği ve bu nedenle şimdiye dek bildiğim bir benzeri daha bulunmadığı için, konuklarımızın öbür sitelerde benzer işlemler ya da kitaplıklarda kıyaslanabilir başka çalışmalar bulmak için uğraşmakla zamanlarını harcamamaları öğütlenir.

Since Sky*rooT United : The Universal Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence, based on a totally novel method devised by myself & named aphonetic and provisual synthesis, is a fresh field of epistemology in linguistics, and therefore without a  counter-part I have known yet, our visitors are advised not to waste their time by trying to find similar treatments in other sites or comparable works in libraries.


 

resimler & fotoğraflar graphics &
photographs

Bu örümevi ışotağında kullanılan, kendi yaptıklarım da içinde, tüm görsel malzemenin sakıplığını belirlemek için her türlü çaba gösterilmiş olsa da, son on yıl içinde çeşitli kitap, gazete ve dergilerden çoğunlukla fotokopya ya da kesikler olarak toplanan belgelerin salt oylumu, her bir tekil öğenin doğru dürüst tanımlanmasını son derece zor, bazan da olanaksız kılmıştır. Ancak, belirli bir kaynağı anmakta herhangi bir yanlışlık ya da eksiklik konusunda uyarı gelirse, gerekli düzeltme yapılacaktır.

Although every effort has been made to identify the ownership of all visual material reproduced in this website, including those by myself, the sheer volume of documents collected mostly as photo-stats or clippings from various books, newspapers and magazines over the past decade has made the proper acknowledgement for each single item extremely difficult and sometimes impossible. However, if informed of any error or omission in crediting a particular source, the necessary correction  will be made.


 

 

 

 

 

 

çıkış / exit