A

Abdal Musa, 14. yy. Türk ereni; Bkz: Seyirci, Musa.

Akarsu, Bedia, Wilhelm Von Humboldt’da Dil-Kültür Bağlantısı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.

Aksan, Doğan; Türkçenin Gücü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1987.

Aktunç, Hulki, Büyük Argo Sözlüğü, Afa Yayınları, İstanbul 1990.

Akurgal, Ekrem, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 12. baskı, Ankara 2000.

A Latin Dictionary, Lewis and Short, Oxford University Press Inc., NY., First edition 1879.

Alparslan, Metin, Hititolojiye Giriş, I.L.A. 1, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2009.

Alparslan Salt & Cem Çobanlı; Dharma Ansiklopedi, Dharma ® Yayınları, İstanbul 2001.

Altındal, Aytunç, Gül ve Haç Kardeşliği, Yeni Avrasya Yay., 1. baskı, Ankara 2003.

American Heritage Desk Dictionary (AHD), Houghton Mifflin Co., Boston, MA 1981.

American Heritage Dictionary (AHD), 3rd edition on CD, Houghton Mifflin Co., Boston, MA 1994.

And, Metin, “Geleceğin Gökyüzündeki Habercileri”, Skylife (THY Dergisi), Aralık 2001.

Arıkdal, Ergün, “Konferanslar”, Metapsişik Tetkikler ve İlmî Araştırmalar Der., İstanbul 1980.

Ariel Magazine, “Magen David”, # 106, Tel Aviv 1998.

Aristoteles, Poetika, çev. A. Çokona-Ö. Aygün, Türkiye İş Bankası Klasikler Dizisi, İstanbul 2018.

Arkeoloji Sözlüğü, Tamay Tekçam, Alfa Yayınları, İstanbul 2007.

Aşık, Melih, “Mutfağın Namusu”, Milliyet Gazetesi, 30.05.2001.

Atalay, Hâmit, İngilizce – Türkçe Sözlük, Cilt I & II., Türk Dil Kurumu, Ankara 1999.

Ataöv, Türkkaya, “ABD Sınırları Değişsin mi?”, Cumhuriyet Gazetesi, 03.09.2006.

Atatürk, 10. yıl Nutku, “Köklerimize inmeliyiz...”, 29 Ekim 1933.

Atatürk, Söylev ve Demeçleri (1906-1938), Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü, 2. baskı, Ankara 1959.

Atatürk (Anma), Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, sayı 180, Kasım 1982, Ankara.

Atatürk ve Türk Dili - 2 (Gazetelerden Seçmeler), Haz. TDK Çalışma Grubu, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1997.

Ateş, Süleyman, Kur’ân-ı Kerîm Meâli, Milliyet Yayınları, İstanbul 1996.

---------------------, İslâm Tasavvufu, Yeni Ufuklar Neşriyat; Radikal, İst. (?).

Atlantis, Tarih Öncesi Evrensel Uygarlık, Bilim Araştırma Merkezi, İstanbul 1983.

Avcı, Ali Haydar, Zeybeklik ve Zeybekler Tarihi, E yayınları, İstanbul 2004.

Ayda, Adile, Türklerin İlk Ataları, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1987.

Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam, 3 cilt, Remzi Kitabevi, İstanbul 1992.

 

 

B

Bahadır Han, Ebülgazi, (Şecere-i Terakime), Türklerin Soy Kütüğü, Tercüman 1001 Temel Eser, İst. (?).

Bailey, Alice A., Initiation, Human and Solar, 16th printing, Lucis Publishing Co., NY 1992.

Balzac, Honoré de, Louis Lambert, İş Bankası Kültür Yayınları Klasikler Dizisi, İstanbul 2011.

Bardakçı, Murat, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Buyruğu”, Hürriyet, 16 Temmuz 2006.

Barnes, Julian, A History of the World in 10½ Chapters, Picador / Pan Books, London 1989.

Barrow, John D., The Artful Universe, Oxford University Press Inc., NY 1995.

Baykara, Tuncer, Türk, Türklük ve Türkler, IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2006.

Beier, Ulli, The Origin of Life & Death – African Creation Myths, Heinemann, London 1981.

Bennett, J. G., Gurdjieff, Harper, NY 1976.

Bergier, Jaques, Zamanın Gizli Sahipleri, çev. V. Gülşen Üretürk, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1990.

Berk, İlhan, “Gecebarı”, Türk Dili, TDK Aylık Dergisi, Kasım 1961, Ankara.

Binbir Gece Masalları, fr.dan çev. Alim Şerif Onaran, YKY, 2. baskı, İstanbul 2003.

Birdoğan, Nejat, “Alevilik ve Anadolu’daki Gerçekler”, Cumhuriyet Gazetesi, 16.08.1989.

Biyoloji Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1998. 

Blavatsky, H. P., The Secret Doctrine, 3 vols., Theosophical University Press, CAL, 1988.

Blum, Ralph, The Book of Runes, MJ, London 1985.

Bohm, David; On Creativity, Routledge, London, 1998.

Borges, Jorge Luis, Sonsuzluğun Tarihi, çev. Ayşe Atalay, Düzlem Yayınları, İstanbul 1990.

-------------------------, “Kabala”, Fenomen, no. 8, s. 43, Kasım 1996.

Boutroux, Emile, Çağdaş Felsefede İlim ve Din, çev. Hasan Kâtipoğlu, MEB., İstanbul 1988.

Braghine, Colonel A., The Shadow of Atlantis, The Aquarian Press, GB 1980.

Brubeck, Dave, excerpt from “Blue Rondo a la Turk” in music album Time Out (1959), reproduced
          in cassette “Portrait-Dave Brubeck”, Columbia, 1996 Sony Music Entertainment Inc. 

Bruegel the Elder, “Tower of Babel” painting, Wien 1563.

Bucaille, Maurice, İnsanın Kökeni Nedir?, çev. Ali Ünal, İnsan Yayınları, İstanbul 1984.

Buckland, Raymond, İşaretler, Semboller ve Alametler, çev. Derya Engin, Neden Kitap, İstanbul 2011.

Buttlar, Johannes von, Zaman ve Evren, çev. Suzan C. Alioğlu, Real Yayıncılık, İstanbul 1992

 

 

C

Caferoğlu, Ahmet, Türk Dili Tarihi I & II, Enderun Kitabevi, İstanbul 1984.

------------------------, Kâşgarlı Mahmut, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1999.

Campbell, Joseph, Myths to Live by, Penguin-Arkana, NY 1993.

Capra, Fritjof, The Tao of Physics, 3rd ed., updated, Shambala, Boston, 1991.

Carlson, John B., “America’s Ancient Skywatchers”, National Geographic Mag., March 1990.

Castello, Alfredo, ‘Mystère’in Gizemleri’; Martin Mystere-Xanadu (Bonelli Comics), sayı 2, sayfa 253,
          Oğlak Yayıncılık, İstanbul 2004.

Ceram, C. W., Gods, Graves, and Scholars, Bantam Books, NY 1980.

Chalaby, Abbas, Egypt, E. Bonechi, Firenze 1981.

Chomsky, Noam, Dil ve Zihin, çev. Ahmet Kocaman, Ayraç Yayınevi, Ankara 2002.

Churchward, James, Kayıp Uygarlıklar II, Kayıp Kıta Mu, çev. R. Ekiz, Ege Meta, İzmir 2000.

Cıbıroğlu, Yıldız, Kadının Yazısız Tarihi - “M” ve “N” Sesi, Payel Yayınevi, İstanbul 1996.

Clauson, Sir G., An Etymological Dictionary of Pre-13th Century Turkish, Oxford U. Press 1972.

Coelho, Paulo, Beşinci Dağ, çev. Aykut Derman, Can Yayınları, İstanbul 1998.

Collyns, Robin, Laser Beams from Star Cities?, Sphere Books Ltd., London 1977.  

Condillac, E. B., İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerinde Deneme, çev. Miraç Katırcıoğlu, MEB, İstanbul 1992.

Cook, A.B., Zeus, vol. 11/2, Cambridge 1925.

“Creation of Adam”, Associated Press news, reprinted in the Turkish Daily News, Ankara, Türkiye,
          October 11, 1990.

Crossley-Holland, Kevin, İskandinav Mitolojisi, çev. Simge Kaytan, Say Yayınları, İstanbul 2016.

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, “Türk Bayrağı”, sayı 255, 1 Şubat 1992.

 

 

Ç

Çalışkan, Ahmet, Matbaayı Türkler İcat Etmiştir “http://resmitarih.com/wp-content/uploads/2013/
          04/MATBAAYI-TRKLER-CAT-ETMTR.pdf
”

Çataloluk, Osman, Türk’ün Genetik Tarihi, Togan Yayıncılık, İstanbul 2012.

Çeçen, Anıl, Tarihte Türk Devletleri, Milliyet Kültür Yayınları, İstanbul (1990 ?)

Çelgin, Güler, Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2011.

Çelik, Abdullah, “Atatürk ve Dilimiz”, Millî Kültür Dergisi, Kültür Bakanlığı, Kasım 1990.

Çığ, Muazzez İlmiye, Sumerliler Türklerin Bir Koludur, Kaynak Yayınları, İstanbul 2013.

 

 

D

Daeniken, Erich von, Sfenks’in Gözleri, çev. Meral Gaspıralı, İnkilâp Kitabevi, İstanbul 1996.

Danişmend, Nazan, “Anadolu Türk Bayrakları”, Türklük Mecmuası # 1, Nisan 1939, İstanbul.

Dawkins, Richard, “Selfish Genes and Selfish Memes”, Oxford University Press, 1976; reprinted
          in Hofstadter, D. R. & D. C. Dennett, The Mind’s I, Bantam Books, NY 1988.

Demir, Necati, Oğuz Kağan Destanı, Ötüken Neşriyat AŞ., İstanbul 2016.

------------------, Ulu Han Ata Bitiği, Ötüken Neşriyat AŞ., İstanbul 2017.

DeVito, Joseph A., The Acquisition of Language, 1996 Grolier Multimedia Encyclopedia.

Dictionnaire Étymologique de la Langue Française, Auguste Brachet, Bibliothéque d’Éducation, Paris 1872.

Diker, Selahi, And the Whole Earth was of One Language, Revised 2. Edition, İzmir 1999.

Dilâçar, Agop, Kutadgu Bilig İncelemesi, Türk Dil Kurumu, Ankara 1972.

Dilmen, İbrahim Necmi, Güneş - Dil Teorisinin Ana Hatları Hakkında, Türk Dil Kurumu, İst. 1936.

Divitçioğlu, Sencer, Kök Türkler (Kut, Küç ve Ülüg), Ada Yayınları, 1. basım, İstanbul, 1987.

Doblhofer, Ernst, Voices in Stone, Paladin Books, Granada Publishing, Norwich 1979.

Donnelly, Ignatius, Atlantis, The Antediluvian World (1882), Dover Publications, NY 1976.

Drake, W. Raymond, Gods and Spacemen in the Ancient East, Signet Books, NAL, NY 1973.

Durant, Will, Felsefenin Öyküsü, çev. Ender Gürol, İz Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul 2003.

Durmuş, İlhami, İskitler, Kaynak Yayınları, İstanbul 2007.  

 

 

E

Eco, Umberto, Avrupa Kültüründe Kusursuz Dil Arayışı, çev. K. Atakay, Literatür, İst. 2004

Eflâtun, Kratylos, çev. Suat Baydur, MEB Batı Klasikleri 37, İstanbul 1989.

----------, Timaios, çev. Erol Güney & Lütfü Ay, MEB Batı Klasikleri 61, İstanbul 1989.

----------, Kritias, çev. Erol Güney & Lütfü Ay, MEB Batı Klasikleri 38, İstanbul 1997.

Einstein, A., quoted in Fritjof Capra, The Tao of Physics, 3rd edition, Shambhala, Boston 1991.

Elegeş Yazıtı, Türkiye - Azerbaycan Dostluk Derneği Yayını # 11-A, Ankara 1993?

Eliade, Mircea, Kutsal ve Dindışı, çev. M. Ali Kılıçbay, Gece Yayınları, İstanbul 1991.

-------------------, İmgeler Simgeler, çev. M. Ali Kılıçbay, Gece Yayınları, İstanbul 1992.

-------------------, Mitlerin Özellikleri, çev. Sema Rifat; Simavi Yayınları, İstanbul 1993.

-------------------, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, c. I & II, çev. Ali Berktay, Kabalcı Yayınevi, İst. 2003.

Elisabeth, R., Hieroglyphs of Horapollon, Brussels 1943.

Eluere, Christiane, The Celts, First Masters of Europe, Thames and Hudson, London 1993.

Emerson, DeAnna, Mars / Earth Enigma, Galde Press, Minnesota, USA 1996.

Encarta Encyclopedia Deluxe 2004, © 1993 - 2003 Microsoft Corporation, WA, USA.

Encyclopaedia Britannica (1973), “Rediscovery” maddesi, cilt 21, s. 411.

Epstein, Perle, Kabala-Musevi Mistiklerinin Yolu, Dharma Yayınları, İstanbul 1993.

Erdoes, Richard and Alfonso Ortiz, American Indian Myths and Legends, Pantheon Books, NY 1984.

Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı I & II, Türk Dil Kurumu, Ankara 1989-1991.

----------------------, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1988.

Ertop, Konur, “Gecebarı”, Vatan Gazetesi, 23.8.1961.

Eyuboğlu, İsmet Zeki, Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1988.

----------------------------, Türk Şiirinde Tanrıya Kafa Tutanlar, Kaynak Yayınları, 3. basım, İst. 1995.

 

 

F

Farsça-Türkçe Lûgat, c. III, Yazan: Ziya Şükûn, İstanbul 1996.

Feynman, Richard, Fizik Yasaları Üzerine (Cornell Üni. 1964 Konferansları), Tübitak, Ankara 1995.

Fischer, Steven R., Dilin Tarihi, çev. Muhtesim Güvenç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2017.

Freud, Sigmund, Hz. Musa ve Tektanrıcılık, çev. Kâmuran Şipal, Bağlam Yay., İstanbul 1987.

Friedrich, Johannes, Kayıp Yazılar ve Diller, çev. Recai Tekoğlu, Arkeoloji & Sanat Y., İst. 2000.

Fuat, Memet, “Doğan Türker / Gecebarı”, Varlık Yıllığı, İstanbul 1962.

 

 

G

Gerçeksever, Selman, Evrende Zeki Hayat, RM Yayınları, İst. 1980.

Gökalp, Ziya, Türkleşmek, İslamlaşmak, Çağdaşlaşmak ve Doğru Yol, İnkilâp ve Aka, İstanbul 1976.

-----------------, Türk Töresi, İnkilâp ve Aka, İstanbul 1977.

-----------------, Türkçülüğün Esasları, İnkilâp ve Aka, 2. Baskı, İstanbul 1978.

Grigorieff, Vladimir, Mythologies du Monde Entier, Marabout Histoire MU 470, Belgique 1987.

Gülensoy, Tuncer, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, cilt I & II,
          Türk Dil Kurumu, 2. basım, Ankara 2011.

Gürgün, Abdullah (hazırlayan), Prof. Sven Lagerbring, İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri - İsveçlilerin
          Türk Ataları, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008.

------------------------, İsveçlilerin Türk Kökenleri Üzerine, Kaynak Yayınları, İstanbul 2011.

Güzel, H. C., K. Çiçek, S. Koca (editörler), Türkler, c. I (İlk Çağ), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

Güvenç, Bozkurt, Kültür Konusu ve Sorunlarımız, Remzi Kitabevi, İstanbul 1985.

 

 

H

Habora, Bülent, “Gecebarı”, Yelken Dergisi, Nisan 1962.

Halasi-Kun, Tibor, “Turkish”, The Encyclopedia Americana (1980).

Halikarnas Balıkçısı, Anadolu Efsaneleri, Bilgi Yayınevi, 6. basım, Ankara 1989.

--------------------------, Anadolu Tanrıları, Bilgi Yayınevi, 6. basım, Ankara 1990.

--------------------------, Hey Koca Yurt, Bilgi Yayınevi, 5. basım, Ankara (1990?).

Hall, Manly P., The Secret Destiny of America, PRS 1944, 5th print, CA. 1991.

Hamilton, Edith, Mitologya, çev. Ülkü Tamer, Varlık Yayınları, İstanbul 1964.

Has Hacip, Yusuf, Kutadgu Bilig (1070); Bkz: Dilaçar, Agop.

-----------------------, age., Günümüz Türkçesine uyarlayan: F. Silahdaroğlu, Kültür Bakanlığı, Ankara 1996.

Hatiboğlu, Vecihe, Türk Tarihinin Başlangıcı; http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/847/10723.pdf

------------------------------------, “Dilimize Gerçekçi Bakış”, Cumhuriyet, 27.05.1989.

Hawking, Stephen W., Zamanın Kısa Tarihi, çev. S. Say & M. Uraz, Milliyet Yayınları, İst. 1991.

-----------------------------, Kara Delikler ve Bebek Evrenler, çev. N. Bahar, 5. Basım, Alfa Bilim, İstanbul, 2016.

Hepkon, Haluk, Komplo Teorileri Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2007.

Herodotos, Tarih, çev. Müntekim Ökmen, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Klasikler Dizisi, İstanbul 2017.

Hikmet, Nazım, Masallar, Adam Yayınları, İstanbul 1987.

Hint Destanları, derleyen: M. Winternitz, çev. Korhan Kaya, İmge Kitabevi, Ankara 2002.

Historama - Historia Special, “les Celtes”, Jan. - Fev. 1995, no. 33, Editions Tallandier, Paris.

Hofstadter, D. R. & D. C. Dennett, The Mind’s I, Bantam Books, NY 1988.

Hooke, S. H., Middle Eastern Mythology, Penguin Books, London 1963.

Hope, Murry, Eski Mısır ve Sirius Bağlantısı, çev. Ercan Arısoy, Ruh ve Madde, İstanbul 1998.

Hughes, Davis, www.turkgenealogy.com (2004).

Hürriyet Bilim Eki, “Konuşmayı Öğreniyorum”, sayı 15, s. 16, 20.04.2002.

-----------------------, “Olmek Mühürü”, 21.12.2002.

-----------------------, “Himalayalar sanıldığından daha eskiymiş”, sayı 95, s. 9, 01.10.2003.

 

 

I

Ibn Battuta, Travels in Asia and Africa 1325-1354, Routledge & Kegan Paul, London, 1983.

Ifrah, Georges, Histoire Universelle des Chiffres, Éditions Seghers, Paris 1981.

Istituto Geografico di Agostini S.p.A., “Alitalia Dünya Haritaları”, Novara 1987.   

Işık, Fahri, Doğa Ana Kubaba, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Ar. Enst., İstanbul 1999.

International Dictionary, 22 Dilde 22.000 Kelime, Milliyet Tesisleri, İstanbul 1987.

 

 

İ

İlâhî Nizam ve Kâinat, Düzenleyen: Bedri Ruhselman, MTİAD1950 Yayınevi, İstanbul 2013.

İlhan, Attilâ (yöneten), Bir Millet Uyanıyor, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.

İlhan, R., “Improving English”, e-mail: 08.07.2005.

İlhan, Suat, Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık, Bilgi Yayınevi, Ankara 2005.

İnan, Abdülkadir, Güneş - Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, T. D. C. Fakültesi, İstanbul 1936.

----------------------, Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı, İstanbul 1976.

----------------------, Tarihte ve Bugün Şamanizm, 5. baskı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000.

----------------------, Manas Destanı, MEB Tarih Dizisi, İstanbul 1992. 

İnce, Özdemir, “Paris Mektubu”, şiir sanatı, Mart l966.

------------------, “Anadolu’nun Türkleşmesi (2)”, Aydınlık Gazetesi, s. 6, 18.01.2013

 

 

 

J

Jackson, D. P., Gılgamış Destanı, çev. A. Antmen, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2005.

Jakobson, Roman, Sekiz Yazı, çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, Düzlem Yayınları, İstanbul 1990.

Judge, William Q., The Ocean of Theosophy, The Theosophy Company, Los Angeles 1893.

Jung, Carl Gustav, Psikoloji ve Din, çev. Raziye Karabey, Okyanus Yayıncılık, İstanbul 1998.

Jyrkankallio, P. et all, Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, çev. K. Ataç, Gündoğan Yay., Ankara 1992.

 

 

K

Kadıoğlu, M. Serkan, “resimogretmeni.net” örütbağı adresinde.

Kafesoğlu, İbrahim, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980.

Kalevala, ed. by Elias Lönnrot; tr. by K. Bosley, Oxford University Press, Oxford, GB. 1989

Kanar, Mehmet, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul, (pdf ); www.sevde.de 

Karaağaç, Günay, Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.

Karamüftüoğlu, Murat, ‘Hint-Avrupacılık İdeolojisinin Çöküşü’, Aydınlık, 25.12.2013.

------------------------------, ‘Avrupalılar ile Türklerin Dil Kardeşliği’, Aydınlık, 26.12.2013.   

Karatay, Osman, Türklerin Kökeni, Kripto Yayınlar, 10. basım, Ankara 2014.

Kaşgârlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk (1072), 4 cilt, Türk Dil Kurumu, Ankara 1999.

Ke, Yuan, An Introduction to Chinese Mythology, Penguin Books USA, New York 1993.

Kennedy, Brent, The Melungeons, Mercer University Press, GA 1994.

Kenyon, Tom & V. Essene, Hathor Bilgileri, çev. Semra Ayanbaşı, Akaşa, İstanbul 1997.

Khayyam, Omar, The Ruba’iyat, tr. by P. Avery & J. H-Stubbs, Penguin Books, London 1981.

Kırıkkanat, Mine G., Bir Hıristiyan Masalı, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul 2014.

Klasik Arkeoloji Sözlüğü, Yasemin Er, Phoenix Yayınevi, Ankara 2004.

Knappert, Jan, Pacific Mythology, An Encyclopedia of Myth and Legend, Diamond Books, London 1995.

Koestler, Arthur, The Ghost in the Machine (1961), Picador / Pan Books, London 1981.

----------------------, The Act of Creation (1964), Arkana Penguin Books, London 1989.

----------------------, Onüçüncü Kabile (1976), çev. Belkız Çorakçı, Say Yayınları, İstanbul 1993.

Koran, The Glorious, trans. by M. M. Pickthall, Mentor Books, NAL, NY.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Neşriyat, 3. basım, İst. 1981

Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edition, UCPress, ILL 1970.

Kur’ân-ı Kerîm Meâli, Süleyman Ateş, Milliyet, İstanbul 1996.

Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), Yaşar Nuri Öztürk, Yeni Boyut, İstanbul 2009.

Kurtoğlu, Fevzi, Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, Türk Tarih Kurumu, 2nci baskı, Ankara 1987.

 

 

L

Lagerbring, Prof. Sven, İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri-İsveçlilerin Türk Ataları,
          Haz.: Abdullah Gürgün, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008.

Latince - Türkçe Sözlük, Sina Kabaağaç - Erdal Alova, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1995.

Leadbeater, Charles, Görünmez Koruyucular, çev. Renan Seçkin, Mavi Kalem Yayınevi, İstanbul 2017.

Leakey, L. S. B., İnsanın Ataları, çev. Güven Arsebük, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988.

Leeming, David Adams with Margaret Leeming, A Dictionary of Creation Myths, Oxford 1994.

Lem, Stanislaw, “Non Serviam”; in The Mind’s I, Hofstadter & Dennett, Bantam, NY 1988.

Lewis, Geoffrey,  The Book of  Dede Korkut, Penguin Books, England 1982.

Ligeti, L., Bilinmeyen İç Asya, c. II, çev. S. Karatay, MEB, İstanbul 1991.

Louis De Broglie, quoted in Schilpp, P.A.(ed.), Albert Einstein, Evanston 1949.

Louvre Müzesi, Fotoğraf “Koç başlı göğüslük”, Mısır Antikiteleri Bölümü, Paris, Fransa.

 

 

M

Magical Blend, “Ufos in Mythology - digital graphic”, # 62, p. 14, October 1998. 

Malebranche, Nicolas de, Metafizik ve Din Üzerinde Görüşmeler, çev. Bedia Akarsu, MEB, İstanbul 1990.

Mansel, A. Müfid, Ege ve Yunan Tarihi, TTK XIII-8e, Ankara 1995.

Mascetti, Manuela D., İçimizdeki Tanrıça, çev. Belkıs Çorakçı, Doğan Kitapçılık, İstanbul 2000.

“March of the Bey’s Soldiers When Besieging Belgrade”, Ancient Turkish Music in
          Europe (16-18th centuries), Hungaroton / Diskotür, Kaset HDK 5034, İstanbul (1990?).   

Matlock, Gene D., Hepiniz Türksünüz, çev. Özgür U. Hoşafçı, Hermes Yay., İstanbul 2008.   

Melih Erçin, “Göktürk-Sekel-Fenike Yazıları Üzerine Üç Saptama”, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1981.

Mélikoff, Irène, Uyur İdik Uyardılar, çev. Turan Alptekin, 3. basım, Demos Yayınları, İstanbul 2006.

members.internettrash.com, “Ekrad”, 2007.

Meslier, Jean, Sağduyu-Tanrısızlığın İlmihali (1864?), çev. Abdullah Cevdet, Kaynak Yayınları, İstanbul 2016.

Meydan Larousse Ansiklopedisi, “Güneş Dil Teorisi”, c. 5, s. 438.

Meydan, Sinan, Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, İnkilâp Kitabevi, İstanbul 2010.

Milliyet Dış Haberler Servisi, “İlk yazı...”, 16.05.2001.

Milliyet, “Kahvede oturan kocaya ceza”, 15.06.2003.

Milliyet, “Nuh’un gemisi...”, 08.03.2004

Mirşan, Kâzım, Akınış Mekaniği - Altı Yarıq Tigin, MMB, Ankara 1978.

-------------------, Anadolu Prototürkleri, MMB, Ankara 1985.

Muhyî, 16. yy. sufî ozan.

Munro, Pamela, American Indian Languages; © ’96 Grolier Multimedia Encyclopedia.

Mükemmel Osmanlı Lügati (1901), Ali Nazîmâ - Faik Reşad, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005.

 

 

N

Nailî, 17. yy. Divan şairi.

National Geographic Magazine (NGM), “Bronze Age Civilization”, March 1990.

Naydler, J., Temple of the Cosmos, Inner Traditions, Vermont 1996.

Nazîmâ, Ali - Faik Reşad, Mükemmel Osmanlı Lügati (1901), Türk Dil Kurumu, Ankara 2005.

Neeson, Eoin, The 1st Book of Irish Myths And Legends, Mercier Press, Cork 1975.

------------------, The 2nd Book of Irish Myths And Legends, Mercier Press, Dublin 1976.

Nicolle, David, The Armies of Islam / 7th-11th Centuries, Osprey Publishing, London 1982.

Nies, James B., Ph. D., Ur Dynasty Tablets, with an Appendix by Fritz Hommel;
         http://www.etana.org/sites/default/files/coretexts/20356.pdf

 

 

O
 

Oktay, Ahmet, Metropol ve İmgelem, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2002.

Onaran, Alim Şerif, fr.dan çev.; Binbir Gece Masalları; YKY, 2. baskı, İstanbul 2003.

Orkun, Hüseyin Namık, “Elegeş”, Eski Türk Yazıtları, Türk Dil Kurumu # 529, Ankara 1987.

Otte, Marcel, “The Paleolithic-Mesolithic Transition” in Sourcebook of Paleolithic Transitions, M. Camps,
          P. Chauhan
(eds.), Springer, LLC 2009.

 

 

Ö

Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi I & II, TTK, Ankara 1989 & 2002.

Örnekleriyle Türkçe Sözlük, 4 cilt, MEB, Ankara 1995.

Örs, Yaman ve Burcu Baytemir; Atatürk, Felsefe ve Yaşam, Efil Yayınevi, İstanbul 2010.

Özön, Nijat, Büyük Dil Kılavuzu, 3. baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995.

Öztürk, Özhan, Folklor ve Mitoloji Sözlüğü, Phoenix Yayınevi, Ankara 2009.

Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), Yeni Boyut, İstanbul 2009.

 

 

P

P Dergisi, “Uygurca Oğuz Destanı (fotoğraf)”, sayı 21, s. 15, Bahar 2001.

Payza, Halit, “Hey gidi koca balıkçı”, Aydınlık Kitap, sayı 225, s. 4, 19.08.2016.

Perinçek, Doğu, Aydın ve Kültür, Kaynak Yayınları, genişl. 2. basım, İstanbul 2002.

---------------------, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Kaynak Yayınları, 5. basım, İstanbul 2003.

---------------------, Bilimsel Sosyalizm ve Bilim, Kaynak Yayınları, 4. basım, İstanbul 2011.

---------------------, Og’dan Oğur’a / Devletin Oluşması Sürecinin Türkçedeki İzleri, Kaynak Y., İst. 2012.

Pickthall, Mohammed M., The Glorious Koran, Mentor Books, New American Library, NY.

Planck, Max; quoted in John Anthony West, Serpent in the Sky, Julian Press, NY 1987.

Pultar, Mustafa, Yıldız Adları Sözlüğü, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007.

Purucker, G. de, Fundamentals of the Esoteric Philosophy, Theosophical Uni. Press, Ca. 1979.

Püsküllüoğlu, Ali, Türkçe Sözlük, Doğan Kitap, 5. baskı, İstanbul 2004.

 

 

Q

 

 

 

 

R

Redhouse Sözlük / Dictionary 1.52, CD; Sev-Yay A.Ş., İstanbul 2002.

Reichenbach, Hans, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev. C. Yıldırım, 3. basım, Bilgi Yayınevi, Ankara 2000.

Roerich, Nicholas, “Flame in Chalice”, trans. by M. Siegrist, N.R. Museum Press, NY 1930.

Robinson Linda, “Warrior Class”, U.S. News & World Report, February 10, 2003.

Roux, J.- P., Türklerin Tarihi, çev. Aykut Kazancıgil & L. A. Özcan, Kabalcı, İstanbul 2007.

Rowan-Robinson, Michael, Yıldızların Altında, çev. Murat Alev, Tübitak, Ankara 2005.    

Ruhselman, Bedri (Düzenleyen), İlâhî Nizam ve Kâinat, MTİAD1950 Yayınevi, İstanbul 2013.

Ryan, William & Walter Pitman, Noah’s Flood, Touchstone, NY 2000.

 

 

S

Sacha, Bob, photo “America’s Ancient Skywatchers”, National Geographic Mag., March 1990.

Sadıklar Plânı “Ruhsal Tebliğler”, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1988.

Sagan, Carl, “Cosmos” TV series, 1980.

Santesson, H. S., Batık Ülke Mu Uygarlığı, çev. E. Arıkdal & Y. Keskin, RM, İstanbul 1989.

Saraç, Tahsin, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, 8. basım, Adam Yayınları, İstanbul 1999.

Schuré, Edouard, Büyük İnisiyeler, çev. Yavuz Keskin, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul 1989.

Sciences et Avenir, “Joueur de pelote”, p. 104, # 585, november 1995.

Scott-Elliot, W., The Story of Atlantis (1896) and Lost Lemuria (1904), Quest Books, IL 1993. 

Sena, Cemil, Hazreti Muhammed’in Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1984.

Seneca, Ahlâki Mektuplar, Kitap I – XX, çev. Türkân Uzel, TTK, 2. baskı, Ankara 1999.

Sertkaya, Osman F., Göktürk Tarihinin Meseleleri, Türk Kültürünü Araştırma Ens., Ank. 1995

Severy, M., “The World of Süleyman the Magnificent”, NGM, November 1987.

Seyirci, Musa, Abdal Musa Sultan, Der Yayınları, 2. baskı, İstanbul 1994.

Sinanoğlu, Oktay; (Söyleşi), Aktüel Dergisi, sayı 182, 29.12.1994.

Sitchin, Zecharia, The 12th Planet, Avon Books, NY 1978.

Smoley, Richard & J. Kinney, “Interview with R. A. Wilson”, Gnosis Mag. # 50, Winter 1999.

Smoley, Richard, “The Kabbalah: Whom Is It For?”, Gnosis Magazine # 47, Spring 1998.

sozluk.sourtimes.org, “Anadili ilk Türk çocukları öğreniyor”, 04.08.2005.

Spratt, T. & E. Forbes, Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis, 2 vols., London 1847.

Süleyman, Olcas, Az i Ya, çev. N. Seferoğlu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İst. 1992.

----------------------, Yazı’nın Dili, çev. A. Acaloğlu, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İst. 2001.

Süleymenov, Olcas, Tarih Öncesi Türkler, çev. Azad Ağaoğlu, Teas Press, İstanbul 2016.

 

 

Ş

Şener, Cemal, Şamanizm, AD Yayıncılık, İstanbul 1997.

Şenoğlu, Kemal, Mayatek Raporları - Türk Tarih Tezi ve Mu Kıtası, Kaynak Yayınları, İst. 2006.

 

 

T

Taberî, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, 3 cilt, çev. Z. K. Ugan - A. Temir, MEB., İstanbul 1991.

Tamer, Ülkü, Yaşamak Hatırlamaktır – Anılar Kitabı, Kitap Yayınevi, 5. basım, İstanbul 2005.

Tan, Serhat Ahmet, Zaman Yolcusu Hızır, Şira Yayınları, İstanbul 2011.

Tankut, H. Reşit, Güneş - Dil Teorisine göre Dil Tetkikleri, I. Kitap, T. D. C. Fakültesi, İst. 1936.

Tarcan, Halûk, Ön-Türk Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 1998.

-------------------, Kilim ve Halıların Konuşan Damgaları, Özel Yayın, İstanbul 2011.

Tekin, Talât, Orhon Yazıtları, Türk Dil Kurumu, Ankara 1988.

----------------, Hunların Dili, Doruk Yayınları, Ankara 1993.

Temple, Robert, The Sirius Mystery, Destiny Books, Vermont 1998.

Tezcan, Semih, Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001

The Glorious Koran, trans. by Pickthall, Mohammed M., Mentor Books, NAL, NY (no date). 

The Gospel according to John, The New Testament (4th edition) and Psalms, ABS, NY 1976.

Tietze, Andreas, Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, 1. cilt A-E, Simurg Kitapçılık, İstanbul 2002.

Tram-Semen, Sofi, Nart Boyu Türkleri Hun-Karaçaylıların Mitolojisi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2008.

Tuna, Osman Nedim, Sümer ve Türk Dillerinin Târihî İlgisi, Türk Dil K., Ankara 1990.

Turk, Toni Richard, e-mail, March 15, 2003.

Turkish Daily News; from The Associated Press, Ankara, Türkiye, October 11, 1990.

Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, “Atatürk”, Kasım 1982.

Türk Dil Kurumu (www.tdk.org.tr)

Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, e-kitap, 1. baskı, Ağustos 2011.

Türkçe Yunanca Sözlük, F. Tuncay-L. Karatzas, Doğu Dil ve Kültürleri Merkezi, Atina 2000.

Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, Hazırlayan: Günay Karaağaç, Akçağ Yayınları, Ankara 2004.

Türker, Doğan, Gecebarı (Yırlar), 1. basım İst. 1961 & 2. basım Kına Yayın, İst. 1980.

-------------------, “Hoca”, Cumhuriyet (Antalya baskısı), 19 Şubat 1991.

-------------------, “Dünya dilleri ‘titre ve Türkçe’ye dön”, Güneş, 22 Temmuz 1991.

-------------------, “Dünyanın ilk ana dili Türkçe”, Hürriyet, 22 Temmuz 1991.

-------------------, “İlk ortak dil, Türkçe”, Tercüman, 22 Temmuz 1991.

-------------------, Gök*köG Ana Dil’e Doğru Bakış, Milli Kütüphane, erişim no.: 1992 / 417.01

-------------------, Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış-Varoluş Düşünbilimi, Antalya 1991; Milli Kütüphane,
          erişim no.: 1993 / 4.4030, Ankara.

-------------------, “Adını Türkçeden alan kent : Tongeren”, Antalya Gazetesi, 12 Aralık 1993.

-------------------, “Avrupa’da Türkçe yer adları”, Antalya Gazetesi, 15 Aralık 1993.

-------------------, “Türkçe bütün dillerin anası”, Antalya / Yeni İleri, 15 Aralık 1993.

-------------------, www.skyrootuni.com (2002-2005); www.gokkogbitsik.com (2006 - ).

Türkkan, Reha Oğuz, Kızılderililer ve Türkler, e yayınları, İstanbul 1999.

---------------------------, “Türk Tarih Tezleri [s.409-423]”, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

Türkler, İlk Çağ, c. 1, H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, editörler; Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

 

 

U

Uğurlu, Hikmet, Avustralya Yerlileri Aborijinlerin Yaratılış Söylenceleri, Gelişim Sanat, Antalya 2012.

--------------------, Sol Göz (Anlatı), Dorlion Yayınları, Eskişehir 2018.

Ulisse 2000, Alitalia Havayolları dergisi, # 40, Luglio 1987.

Ulli Beier, ed., The Origin of Life & Death / African Creation Myths, Heinemann, London 1981.

Ulusoy, Müslüm, Direnen Türkler, Tanı Yayın, Ankara 2006.

Unat, Yavuz, Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim, Kaynak Yayınları #523, İstanbul 2008.

Usta, Sadık, İlkçağ Ütopyaları, Kaynak Yayınları #798, İstanbul 2015. 

 

 

Ü

 

 

 

 

V

Vardar, Berke, Dil Bilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1982.

Vermeer, Hans J., Çeviride Skopos Kuramı, çev. Ayşe H. Konar, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2008.

Vicari, Jacques, La Tour de Babel, Presses Universitaires de France, Paris 2000.

VMMI (Virtual Maastricht McLuhan Institute) © www.sumscorp.com/new_models_of culture/terms/
          ?object_id=312468; =295721; =298236.

 

W

Wade, Nicholas, “A Biological Dig for the Roots of Language”, The New York Times, March 16, 2004.

Walsh, John, “Royalty...”, The Independent, Thursday Review, London, 6 May 1999.

Webster’s Third New International Dictionary, Könemann, Germany, 1993.

Wells, Calvin, İnsan ve Dünyası, çev. Bozkurt Güvenç, 3. basım, Remzi Kitabevi, İstanbul 1994.

West, John Anthony, Serpent in the Sky, Julian Press, NY 1987.

Wilford, John Noble, “When No One Read, Who Started to Write?...”,  The New York Times, April 6, 1999. Winternitz, M., çev. Korhan Kaya, İmge Kitabevi, 2. baskı, Ankara 2002.  

 

X

 

 

 

 

Y

Yazır, Elmalılı Hamdi, Yüce Kur'an-ı Kerim, Burhan Yayın Dağıtım, İstanbul 2011.

Yeats, W. B., Poem “The Second Coming”, 1921.

Yelen, Tayyip, Gizlenen Rejim: Kemalizm, Tanı Yayın, Ankara 2005.

Yılmaz, Burhan, Agarta’dan Ergenekon’a Büyük Türk Bilgeliği, Neden Kitap Yayınları, İstanbul 2008.

Yunanca Türkçe Sözlük, F. Tuncay-L. Karatzas, Doğu Dil ve Kültürleri Merkezi, Atina 1994.

Yunus Emre, 13. yy. Türk halk ozanı.

Yüksek, Özcan, Hakikatçi - Hayata ve Ölüme Dair, Doğan Kitap, İstanbul 2008.

 

 

Z Zelyut, Rıza, Osmanlı’da Oğlancılık, Kaynak Yayınları, İstanbul 2016.
----------------, “Eski Türkler deist miydi?”, Aydınlık Gazetesi, 13.04.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çıkış / exit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


355